بایگانی

تهیه صورت مالی شرکت اصلی و تلفیقی

صورتهای مالی گزارش های استانداردی از وضعیت مالی شرکت از ابتدای تامین منابع مالی تا انتهای ایجاد سود یا زیان می باشند. همه ی شرکت های بورسی موظف به ...