بایگانی

انجام کلیه امور مالی شرکتها (برون سپاری)

در برون سپاری امور مالی کلیه خدمات ازجمله عملیات مالی و مالیاتی اعم از ثبت اسناد حسابداری جاری و معوقه ، محاسبات حقوق دستمزد – ارسال انواع اظهار نامه ها از جمله اظهارنامه عملکرد...