بایگانی

عملیات اصلاح و بستن حساب ها

عملیات اصلاح و بستن حساب ها از جمله و مالی هستند. حسابداری و امور مربوط به آن از اجزای مختلف و متنوعی تشکیل شده که هر جز باید در یک دوره زمانی مشخص انجام شود ...