بایگانی

تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه

گزارش توجیهی هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت ، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عم...