بایگانی

تهیه آیین نامه‌ها و دستور العمل های مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

دستور العمل می توانید برای تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی مثل آیین نامه معاملات ، وام و .... و همچنین بهبود فرایند های کنترل های داخلی شرکت که در نهایت به کاهش خطر و اشتباهات می ان...