ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ به ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

  • هزینه پروژههزینه 120,000,000 ریال

به یک سرپرست مالی برای نظارت بر روی پرسنل مالی نیازداریم و در هفته دو روز کفایت می کنه. اولویت موسسات خدمات مالی می باشد. مبلغ مورد نظر برای یکسال…

  • هزینه پروژههزینه 95,000,000 ریال

فرایند های کنترل داخلی شرکت باید بررسی شه و همچنین رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک و همچنین رعایت قوانین و مقررات. حسابرسی داخلی در قالب یک قرار داد با…