ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ به قوانین حقوقی و تجارت

  • هزینه پروژههزینه 120,000,000 ریال

به یک سرپرست مالی برای نظارت بر روی پرسنل مالی نیازداریم و در هفته دو روز کفایت می کنه. اولویت موسسات خدمات مالی می باشد. مبلغ مورد نظر برای یکسال…