آشنایی به حسابرسی

  • هزینه پروژههزینه 8,000,000 ریال

  نیاز به حسابرس مستقل با مهارت بالا و دارای امضای شخصی که بتواند لیست تجهیزات تهیه و فراهم شده در کارخانه را با اقلام آن تطبیق و تایید و…