آشنایی به حسابرسی

  • هزینه پروژههزینه 95,000,000 ریال

فرایند های کنترل داخلی شرکت باید بررسی شه و همچنین رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک و همچنین رعایت قوانین و مقررات. حسابرسی داخلی در قالب یک قرار داد با…