آشنایی به حسابرسی

حسابداری حسابرسی
0.0/5(0 بازخورد)

*تهیه صورت های مالی میان دوره و پایان سال *تهیه بودجه *تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد *ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق *ثبت…