ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ به اکسل

حسابها کامل بسته شده تراز کل و معین ارائه میشه فقط باید صورت های مالی و یادداشت های در یک فایل اکسل تهیه گردد.