جزئیات سرویس

من می تونم به شرکت ها بسته مالیات فصلی ارائه بدم

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده ……………………. به مبلغ هرفصل 4۰٫۰۰۰ تومان

ارسال گزارش معاملات فصلی ……………………. به مبلغ هرفصل 4۰٫۰۰۰ تومان

ارسال لیست بیمه ماهانه ……………………………. به مبلغ هرماه 4۰٫۰۰۰ تومان

ارسال لیست مالیات حقوق …………………………. به مبلغ هر ماه 4۰٫۰۰۰ تومان