جزئیات سرویس

من میتونم براتون تشکیل کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی انجام بدم

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تشکیل کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی
تعیین حوزه مربوطه جهت تشکیل کد کارگاه
مراجعه حضوری به حوزه مربوطه جهت تشکیل کد کارگاهی
درخواست کاربری در پرتال سازمان تامین اجتماعی
دریافت کد کارگاه

قیمت 300 هزار تومن