حسابداری باما

بازار کار آنلاین حسابداری و حسابرسی

جزئیات پروژه

سلام
به کسی نیاز داریم که اظهارنامه یک شرکت پزشکی کوچک برامون مطابق با صورت مالی در بیاره صورت مالی تهیه شده.

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×