اکسل در حسابداری

فایل استاندارد اکسل صورت مغایرت بانکی رو می خوام به صورت اختصاصی برام طراحی شه

طراحی اکسل صورت های مالی براساس تغییرات جدید استاندارد های حسابداری و صورت مالی نمونه برای شرکت تولیدی