خدمات بیمه تامین اجتماعی

سلام به شخصی نیاز داریم برامون لیست بیمه به همراه محاسبات آن تهیه کنه و نسبت به ارسال به موقع آن اقدام کنه مبلغ برای یکسال مالی می باشد. تعداد…

ما یه شرکت پیمانکاری هستیم و به شخصی نیاز داریم که به مسائل بیمه و مفاصه حساب آشنا بشه و پیگیر مفاصه حساب بیمه شرکت از بابت پروژه ها باشه.…

به شخصی برای تشکیل پرونده بیمه ای و پیگیری کلیه مراحل آن نیاز داریم. تعداد پرسنل شرکت 15 نفر می باشد.