جزئیات پروژه

نیاز به یک سرپرست مالی

  • سطح پایه
  • نوع:Fixed
  • بیش از 6 ماه

جزئیات پروژه

به یک سرپرست مالی برای نظارت بر روی پرسنل مالی نیازداریم و در هفته دو روز کفایت می کنه.

اولویت موسسات خدمات مالی می باشد.

مبلغ مورد نظر برای یکسال می باشد.