جزئیات پروژه

ثبت دفتر قانونی سال مالی قبل

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهسطح متوسط
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

صورت مالی و اسناد سال مالی قبل تهیه شده است. دفاتر قانونی شرکت تحریر نشده است. تعداد اسناد حدود 150 سند می باشد.

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز