جزئیات پروژه

تهیه صورت های مالی یک شرکت تولیدی

  • سطح متوسط
  • تهران
  • نوع:Fixed
  • کمتر از یک هفته

جزئیات پروژه

حسابها کامل بسته شده تراز کل و معین ارائه میشه فقط باید صورت های مالی و یادداشت های در یک فایل اکسل تهیه گردد.