خدمات پیش بینی ، برنامه ریزی و بودجه بندی شرکتها

خدمات پیش بینی ، برنامه ریزی و بودجه بندی شرکتها

خدمات برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی

یکی از مهمترین اهداف این طرح که خیلی از شرکتها با آن مشکل نیز دارند، استراتژی کارآمد تبدیل شده به برنامه ریزی بلند مدت، بودجه بندی شرکتها برای میان مدت و پیش بینی کوتاه مدت با نگرش دستیابی به اهداف استراتژیک، اهداف مالی و اطمینان از ایجاد ارزش مورد نظر سهامداران به صورت دائمی. می باشد.

برنامه ریزی مؤثر، بودجه بندی و پیش بینی که در قالب چهار محور اصلی می باشند:

استراتژی – در چه کسب و کاری هستیم؟ به چه صورت رقابت می کنیم؟ چه تصمیماتی بیشترین ارزش را سهامدارانمان ایجاد می کند؟

برنامه ریزی – نحوه تخصیص منابع به استراتژی؟ نحوه ارزیابی عملکرد و پیشرفت؟

بودجه بندی شرکتها – به چه نحوی از مسئولیت پذیری اطمینان حاصل شود؟ و استراتژی تشویقی برای پیاده سازی استراتژی چیست؟

پیش بینی – محیط همیشه در حال تغییر را به چه صورت تنظیم و انعکاس دهیم؟

شما می توانید خدمات برنامه ریزی، بودجه بندی  و پیش بینی شرکت خود را به( فریلنسرهای کلیک کنید) سایت شرکت حسابداری باما بسپارید.

دیدگاه خود را بنویسید