انگلیسی

طراحی اکسل صورت های مالی براساس تغییرات جدید استاندارد های حسابداری و صورت مالی نمونه برای شرکت تولیدی