خدمات حسابرس داخلی

خدمات حسابرس داخلی

خدمات حسابرس داخلی

حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده‌است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می‌کند.حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع بینانه و مشاوره ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان طراحی شده‌است. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می‌کند.

بعضی از وظایف حسابرس داخلی:

1- ارزیابی کفایت سیستمهای کنترل داخلی از لحاظ درست ومناسب، اقتصادی، اثربخش و کارآمد بود استفاد از منابع

2- ارزیابی میزان موثر بود دستورالعملها . کارآیی روشها. کنترل و انعکاس نتایج در قالب یک گزارش مدون

3- بررسی اسناد درآمدها و هزینه های سرمایه ای و جاری شرکت در مواردی که موضوع حسابرسی هستند

4- تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد شرکت و واحدهای تابعه ی آن

5- همکاری با سایر قسمتها و واحدهای مختلف شرکت به منظور افزایش کارآیی .کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوبار کاری

شما می توانید خدمات حسابرس داخلی شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید. (کلیک کنید)

# کنترل داخلی

# حسابرس داخلی
# استخدام حسابرس داخلی
# آموزش حسابرسی داخلی
# مقاله حسابرسی داخلی
# گزارش حسابرسی داخلی
# دستورالعمل حسابرسی داخلی
# حکم حسابرس داخلی
# ویژگی های حسابرس داخلی

# کنترل های داخلی

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید