جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “نوین گرافیک خزر”

  • هزینه پروژههزینه 2,000,000 ریال

اظهارنامه ارزش افزوده برای یک فصل و شامل 400 آیتم خرید و فروش ، باید تمام مراحل توسط فریلنسر انجام شه