جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “مهدیه عرب شاهی”

  • هزینه پروژههزینه 30,000,000 ریال

صورت های مالی یک شرکت بازرگانی متوسط با سود خالص 2 میلیارد تومان فایل های اکسل تراز کل و معین در اخیارتون داده میشه