جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “فرداد پویش نوین”

حسابها کامل بسته شده تراز کل و معین ارائه میشه فقط باید صورت های مالی و یادداشت های در یک فایل اکسل تهیه گردد.  

طراحی اکسل صورت های مالی براساس تغییرات جدید استاندارد های حسابداری و صورت مالی نمونه برای شرکت تولیدی

سلام به شخصی نیاز داریم برامون لیست بیمه به همراه محاسبات آن تهیه کنه و نسبت به ارسال به موقع آن اقدام کنه مبلغ برای…