جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “سید مرتضی ساداتیان”

  • هزینه پروژههزینه 10,000,000 ریال

صورت مالی و اسناد سال مالی قبل تهیه شده است. دفاتر قانونی شرکت تحریر نشده است. تعداد اسناد حدود 150 سند می باشد.