جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “سجاد نورانی”

٨ ماه مخارج و تنخواه شركت دستم بوده و همه جچیز باید مرتب و جدول اکسل و شیک حرفه ایی وارد بشه و اطلاعات دسته بندی و همه چیز تمام باشه

کلی فیش دارم و تقریبا 1.5 میلیارد خرج و برج داشتم

  • هزینه پروژهبرآورد ساعت 10,000,000 ریال برای 6 ساعت

٨ ماه مخارج و تنخواه شركت دستم بوده و همه جچیز باید مرتب و جدول اکسل و شیک حرفه ایی وارد بشه و اطلاعات دسته…