جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “رحیم رحمانی”

  • هزینه پروژههزینه 80,000,000 ریال

سلام یک شرکت دارویی نیاز داره به حسابرسی عملیاتی برای سه ویژگی کارایی، اثر بخشی و بهینه سازی اقتصادی که می تونه شامل بررسی بهای…

  • هزینه پروژههزینه 10,000,000 ریال

به شخصی برای تشکیل پرونده بیمه ای و پیگیری کلیه مراحل آن نیاز داریم. تعداد پرسنل شرکت 15 نفر می باشد.