جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “تجارت گستر شرق”

دو شریک در یک رستوران دچار اختلاف شده اند و توافق کرده اند که به یک سال ازحساب های مالی رستوران حسابرسی شود . حجم…