حسابداری باما

بازار کار آنلاین حسابداری و حسابرسی

آموزش حسابداری

موارد مهم در رابطه با گزارش عملکرد مالی

موارد مهم در رابطه با گزارش عملکرد مالی

۱-     دلیل طبقه بندی در صورت سود و زیان افزایش ارزش پیش بینی می باشد .

۲-    طبق استانداردهای حسابداری ایران، صورت سود و زیان باید حداقل حاوی ۱۰ قلم اصلی زیر باشد :

الف) درآمد عملیاتی         ب) هزینه های عملیاتی        ج) سود یا زیان عملیاتی       د) هزینه های مالی                 ه) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی      و) سود یا زیان فعالیتهای عادی         ز) مالیات بر درآمد                 ح) اقلام غیر مترقبه           ط) سهم اقلیت      ی) سود یا زیان خالص

۳-    درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد .

۴-    درآمد عملیاتی شامل موارد زیر است :

الف) فروش کالا              ب) ارائه خدمات                  پ) استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری (مانند سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام)

۵-    درآمد ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری تنها در صورتی عملیاتی تلقی می شود که ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری باشد . (بعنوان مثال، درآمد سپرده بانکی و یا درآمد حاصل از اجاره ساختمان در یک شرکت تولید کننده لوازم خانگی درآمد عملیاتی نیست .)

اطلاعات بیشتر

ذخیره تغییرات
×