استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلندمدت

استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلندمدت

استاندارد حسابداری شماره 9

حسابداری پیمانهای بلندمدت

استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلندمدت

مقدمـه‌

1 . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مرتبط‌ با پیمانهای‌ بلندمدت‌ در صورتهای‌ مالی‌ پیمانکار است‌. به دلیل‌ ماهیت‌ فعالیت‌ موضوع‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، تاریخ‌ شروع‌ پیمان‌ و تاریخ‌ تکمیل‌ آن‌ معمولاً در دوره‌های‌ مالی‌ متفاوتی‌ قرار می‌گیرد. بنابراین‌، مسئله‌ اصلی‌ در حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، تخصیص‌ درآمدها و هزینه‌های‌ پیمان‌ به‌ دوره‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ دوره‌ها عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ اجرا می‌شود. این‌ استاندارد معیارهای‌ شناخت‌ مندرج‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ را جهت‌ تعیین‌ زمان‌ شناخت‌ درآمد و هزینه‌های‌ پیمان‌ به عنوان‌ اقلام‌ صورت‌ سود و زیان‌ بکار می‌گیرد. این‌ استاندارد همچنین‌، رهنمودهایی‌ را برای‌ اعمال‌ این‌ معیارها ارائه‌ می‌کند.

دامنه‌ کاربرد
2 . این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ در صورتهای‌ مالی‌ پیمانکار بکار گرفته‌ شود.

تعاریف

‌3 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌:

پیمان‌ بلندمدت‌: پیمانی‌ است‌ که‌ برای‌ طراحی‌، تولید یا ساخت‌ یک‌ دارایی‌ منفرد قابل‌ ملاحظه‌ یا ارائـه‌ خدمات‌ (یا ترکیبی‌ از داراییها یا خدمات‌ که‌ تواماً یک‌ پروژه‌ را تشکیل‌ دهد) منعقد می‌شود و مدت‌ زمان‌ لازم‌ برای‌ تکمیل‌ پیمان‌ عمدتاً چنان‌ است‌ که‌ فعالیت‌ پیمان‌ در دوره‌های‌ مالی‌ متفاوت‌ قرار می‌گیرد . پیمانی‌ که‌ طبق‌ این‌ استاندارد، بلندمدت‌ تلقی‌ می‌گردد، معمولاً در طول‌ مدتی‌ بیش از یکسال‌ انجام‌ خواهد شد . با این حال‌، مدت‌ بیش از یکسال‌، مشخصه‌ اصلی‌ یک‌ پیمان‌ بلندمدت‌ نیست‌ . برخی‌ پیمانهای‌ با مدت‌ کمتر از یکسال‌، هرگاه‌ از نظر فعالیت‌ دوره‌، دارای‌ چنان‌ اهمیت‌ نسبی‌ باشد که‌ عدم‌ انعکاس‌ درآمد و هزینه‌ عملیاتی‌ و سود مربوط‌ به‌ آن‌ منجر به‌ مخدوش‌ شدن‌ درآمد و هزینه‌ عملیاتی‌ و نتایج‌ دوره‌ و عدم‌ ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ توسط‌ صورتهای‌ مالی‌ گردد، باید به عنوان‌ پیمان‌ بلندمدت‌ محسوب‌ شود، مشروط‌ بر اینکه‌ رویـه‌ متخذه‌ در واحد تجاری‌ از سالی‌ به‌ سال‌ دیگر به طور یکنواخت‌ اعمال‌ گردد.

ر پیمان‌ مقطوع ‌‌: پیمان‌ بلند مدتی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ پیمانکار با یک‌ مبلغ‌ مقطوع‌ برای‌ کل‌ پیمان‌ یا یک‌ نرخ‌ ثابت‌ برای‌ هر واحد موضوع‌ پیمان‌ که‌ در برخی از موارد ممکن‌ است‌ براساس‌ موادی‌ خاص‌ مشمول‌ تعدیل‌ قرار گیرد، توافق‌ می‌کند.
ا پیمان‌ امانی‌ (پیمان‌ با حق‌الزحمه‌ مبتنی‌بر مخارج‌) ‌: پیمان‌ بلند مدتی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ مخارج‌ قابل‌ قبول‌ یا مشخص‌ شده‌ در متن‌ پیمان‌ به‌ پیمانکار تأدیه‌ و درصد معینی‌ از مخارج‌ مزبور یا حق‌الزحمه‌ ثابتی‌ نیز به‌ پیمانکار پرداخت‌ شود .
س پیش‌دریافت‌ پیمان ‌‌: بخشی‌ از مبالغ‌ دریافتی‌ توسط‌ پیمانکار است‌ که‌ کار مربوط‌ به‌ آن‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ نشده‌ است.


• مبالغ‌ دریافتی‌ بابت‌ پیشرفت‌ کار ‌: عبارت‌ است‌ از :

الف‌. علی‌الحسابهـا ‌: مبالغی‌ است‌ که‌ به طور موقت‌ در قبال‌ صورت‌ حسابهای‌ صادره‌ در دست‌ بررسی‌ دریافت‌ می‌شود .
ب‌ . سایر دریافتهـا‌ : عبارت‌ است‌ از اقلامی‌ که‌ ماهیت‌ علی‌الحساب‌ نداشته‌، لیکن‌ در قبال‌ پیشرفت‌ کار دریافت‌ می‌شود و نیز دربرگیرنده‌ آن‌ بخش‌ از مبالغ‌ پیش‌ دریافت‌ پیمان‌ است‌ که‌ کار مربوط‌ به‌ آن‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ شده‌ است‌ .
ت مبالغ‌ دریافتنی‌ بابت‌ پیشرفت‌ کار ‌: عبارت‌ است‌ از مبالغ‌ قابل‌ دریافت‌ که‌ بابت‌ صورت‌ حسابهای‌ صادره‌ در حسابها منظور شده‌ است‌.
• زیانهای‌ قابل‌ پیش‌بینی ‌‌: زیانهایی‌ است‌ که‌ انتظار می‌رود در طول‌ مدت‌ پیمان‌ ایجاد شود (با احتساب‌ مبالغ‌ براوردی‌ هزینه‌ کارهای‌ اصلاحی‌ و تضمینی‌ و هرگونه‌ هزینه‌های‌ مشابهی‌ که‌ تحت‌ شرایط‌ پیمان‌ قابل‌ بازیافت‌ نیست‌) . مبلغ‌ زیان‌ مذکور بدون‌ توجه‌ به‌ موارد زیر براورد می‌شود:
الف‌ . شروع‌ یا عدم‌ شروع‌ کار پیمان‌.
ب . حصه‌ای‌ از کار که‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ شده‌ است‌.
ج‌ . میزان‌ سودی‌ که‌ انتظار می‌رود از پیمانهای‌ دیگر (به‌ استثنای‌ پیمانهایی‌ که‌ طبق‌ بند 6 پیمان‌ واحد تلقی‌ می‌شود) حاصل‌ شود.

نسخه word

نسخه pdf
دانلود استاندارد شماره 9

استاندارد حسابداری پیمان بلندمدت

 

accbama2020

نویسنده از: 2019-07-05

دیدگاه خود را بنویسید