استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد حسابداری شماره 12

افشای اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته

(1) استاندارد حسابداری شماره 12 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته که در تاریخ 30/4/1386 وسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 12 قبلی می‌شود و الزامات آن در مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می‌شود لازم‌الاجراست.

دامنه کاربرد

(2) واحدهای تجاری تحت کنترل دولت که اوراق سهام یا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومی می‌باشد، درخصوص معاملات با سایر واحدهای تجاری که مستقیماً و نه از طریق واحد تجاری گزارشگر تحت کنترل دولت می‌باشد در دامنه کاربرد این استاندارد قرار گرفته‌ است.

تعاریف

(3) تعریف ” شخص وابسته “ با افزودن موارد زیر بسط داده شده است:
• اشخاص دارای کنترل مشترک بر واحد تجاری،
• مشارکتهای خاصی که واحد تجاری در آن شریک خاص است، و
• طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاری، یا طرح بازنشستگی خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنین واحدهای تجاری تحت کنترل این‌گونه طرحها.

(4) در این استاندارد اصطلاح ” مدیران اصلی“ تعریف شده است.

نسخه word

نسخه pdf
استاندارد 12

افشای اطلاعات 

 

accbama2020

نویسنده از: 2019-07-05

دیدگاه خود را بنویسید